Direct to content
Ministry for Foreign Affairs of Finland

Embassy of Finland, London: Visas and residence permits: Residence permit

EMBASSY OF FINLAND, London

38 Chesham Place
London SW1X 8HW
Tel. +44-20-7838 6200
E-mail: consulate.lon@formin.fi, sanomat.lon@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Font_normalFont_bigger
 

UppehållstillståndOlekelulupakortti

Utlänningar måste ha ett uppehållstillstånd om de vistas i Finland i över tre månader. Om man arbetar behöver man i regel uppehållstillstånd också för kortare perioder.

Grunder för beviljande av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kan beviljas bland annat på följande grunder: familjeband till Finland, studier, arbete, att man är född i Finland, återflyttning till Finland, humanitära orsaker eller någon annan särskild orsak.

Vem behöver uppehållstillstånd?

Medborgare i de andra nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Island) kan vistas i Finland utan uppehållstillstånd och de behöver inte heller uppehållstillstånd för arbetstagare.

Medborgare i EU-länder och motsvarande (Liechtenstein, Schweiz) behöver inte uppehållstillstånd. De skall ändå registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket om de vistas i Finland längre än tre månader.

Hur ansöker man?

Ansökan om uppehållstillstånd för arbete eller studier kan fyllas i elektroniskt. För ansökan krävs:

  • att du registerar dig på enterfinland.fi
  • att du personligen besöker Finlands ambassad eller konsulat

Du kan också fylla i ansökan för hand och lämna in den personligen vid Finlands ambassad eller konsulat. Tillståndet beviljas av Migrationsverket. Honorörkonsulat kan inte ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

EnterFinland

I vissa särskilda fall, till exempel på grund av familjeband, kan man göra ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket i Finland.

Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt och undertecknas. Bilagorna ska lämnas in samtidigt som ansökan. Ansökan kan göras på finska, svenska eller engelska och alla bilagor ska vara översatta till något av dessa språk. I samband med att ansökan lämnas in tas fingeravtryck av den sökande.

Ansökan kan inte lämnas in genom ett ombud eller skickas in per post.

Nästan alla ansökningar kan nu lämnas in på webben. Länk till e-tjänsten: https://enterfinland.fi/

Läs mer om uppehållstillstånd

Vad kostar ett uppehållstillstånd?

Avgiften för uppehållstillståndet ska betalas då ansökan lämnas in. En lista över avgifterna finns på  Migrationsverkets webbplats och på ambassadens eller konsulatets webbplats (se Prislista/Palveluhinnasto i balken till vänster).

Avgiften för behandlingen av ansökan återbetalas inte fastän ansökan avslås.

Hur länge räcker behandlingen?

Det är svårt att uppskatta den exakta tiden för hur länge det räcker att behandla en ansökan om uppehållstillstånd. Behandlingstiden påverkas bland annat av behovet av tilläggsutredningar. Ambassaderna kan inte påverka behandlingstiden på Migrationsverket.

Genomsnittliga behandlingstider finns på Migrationsverkets webbplats.

Uppehållstillståndskort

När ansökan om uppehållstillstånd blivit godkänd får man ett uppehållstillståndskort som innehåller biometriska kännetecken. Kortet är i kraft högst fem år varefter det måste förnyas. Om ett nytt kort kan man ansöka enbart hos Migrationsverket i Finland.

Uppehållstillståndskortet är inte knutet till ett visst pass, men personuppgifterna på kortet och i passet måste stämma överens. Man måste alltså förnya kortet om uppgifterna i passet förändras.

Om man har ett pass med uppehållstillståndsklistermärke måste man ansöka om ett uppehållstillståndskort när man byter pass.

Innehavare av uppehållstillstånd som är medborgare i ett land med viseringsskyldighet ska göra en polisanmälan upphållstillståndskortet försvinner eller blir stulet. Anmälan ska visas upp vid Finlands ambassad eller konsulat och sedan måste man ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för att kunna resa till Finland.

Rättigheter som följer med uppehållstillstånd

En person med uppehållstillstånd kan rätt att bo, vistas och röra sig fritt i Finland. Man får avlägsna sig och återvända till landet så länge tillståndet är i kraft. Med uppehållstillstånd för arbetstagare har man rätt att arbeta i Finland.

En person som beviljats uppehållstillstånd i Finland har rätt att under tre månader vistas och resa inom Schengenområdet, till länder dit man inte fått inreseförbud.

Uppehållstillståndets giltighet

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan antingen vara tillfälligt (B-tillstånd) eller kontinuerligt (A-tillstånd). Hurudant och hur långt tillståndet är beror på orsaken till vistelsen i Finland.

Uppehållstillstånd för arbetstagare är tillfälliga (B) eller kontinuerliga (A) beroende på arbetets natur. Uppehållstillstånd för studeranden är alltid tillfälliga. Uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband är i kraft högst så länge som anknytningspersonens uppehållstillstånd. Tillståndets typ, A eller B, beror på anknytningspersonens tillstånd.

Det första uppehållstillståndet är oftast ettårigt, om man inte uttryckligen sökt om tillstånd för en kortare period. Om man har ett kontinuerligt uppehållstillstånd kan man få förlängning på högst fyra år i taget.

Efter två tillfälliga uppehållstillstånd beviljas man ett kontinuerligt, om villkoren för att tillståndet beviljades fortfarande gäller.

Om man har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska man i god tid innan tillståndet går ut ansöka om förlängning. Man kan enbart ansöka om fortsatt tillstånd hos Migrationsverket i Finland.

Ett permanent uppehållstillstånd kan beviljas tidigast då man vistats fyra år i Finland med ett kontinuerligt uppehållstillstånd. Ett permanent uppehållstillstånd är i kraft tillsvidare.

Återkallande av uppehållstillstånd

Ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd återkallas om man permanent flyttar bort från Finland eller har vistats utanför Finland i två år utan avbrott.

Anmälan till magistraten

Enligt befolkningsdatalagen ska en person som vistas utomlands i mera än tre månader göra en anmälan till befolkningsdataregistret som upprätthålls av magistraterna. Man ska anmäla både när det är frågan om en tillfällig utlandsvistelse eller en permanent flyttning.

Mera information:

Print this page

This document

Other Foreign Service websites

Related websites

Updated 31/03/2017


© Embassy of Finland, London | About this site | Contact information